Dankoffer bydraes

Waarom ons gee

Rentmeesterskap van ons finansies is 'n area in ons lewens wat dikwels oorgesien word en waarmee ons die evangelie kan verkondig. Ons finansiële bydraes versterk ons toewyding aan Christus en maak ons vry om met 'n oop hand voor God te leef. Ons vertrou Hom en Sy voorsiening eerder as ons persepsie van selfvoorsiening. As 'n geloofsgemeenskap, gee ons getrou en ruimhartig.

As ons terugkyk na die afgelope jare asook vorentoe na die volgende hoofstuk, mag ons verwonderd staan teenoor die rol wat aan ons gegee is us en ons harte in beweging deur alles wat God doen in en deur die storie van Lynnwoodrif vir Sy groter storie en eer.

Jy kan op drie maniere bydrae:

• Maandelikse debietorder
• Kontant koeverte by die deure
• Elektroniese oordrag
• Snapscan wat ook nou tydens eredienste gebruik kan word en op die blaadjie verskyn

Ons begroting word beplan op grond van huishoudings wat maandeliks bydrae. Dit verseker die gemeente van ‘n inkomse waarop staat gemaak kan word en bykomend vergemaklik dit die administrasie. Dit staan u egter vry om die manier van bydrae wat u die beste pas, te gebruik.

Indien u 'n maandelikse bydrae of Dankoffer tot die gemeente wil maak, kan u hier klik vir die debietordervorm:

Geloofsoffers vir sending

Wat is 'n geloofsoffer?

Geloofsoffer is ‘n offer wat ons apart tot ons dankoffer, in geloof gee. Ons vertrou dat God hierin sal voorsien. Vanuit Geloofsoffers ondersteun ons huidiglik 6 sendelinge wat voltyds in die bediening staan.

Hoe word dit bestuur?

Geloofsoffers word in 'n aparte rekening tot die gemeente se rekening inbetaal en uitsluitlik vir ons sendelinge aangewend. Jy is ook welkom om direk by 'n sendelinge betrokke te raak. Die sendingbegroting word jaarliks beplan op grond van geloofsofferbeloftes. Dit verseker die sendelinge van 'n inkomste waarop hulle kan staatmaak.

U biddende bydrae tot geloofsoffers maak dit moontlik om nog ons sendelinge finansieël te kan ondersteun.

Die bankrekening besonderhede vir geloofsoffers is as volg:
Lynnwoodrif Geloofsoffers
Absa Bank
Rek nr 4050 707 236


2 Kor. 9 vers 7: "God het 'n blymoedige gewer lief."