Leraars

Afsprake met leraars
U word hartlik uitgenooi om die kerkkantoor te skakel indien u ‘n huisbesoek of ‘n kantoorbesoek verlang.
Stel ons asseblief ook in kennis as ‘n gesinslid, familielid, vriend of enige lidmaat siek of in die hospitaal is.

Leraars & Personeel

Dr. Jorrie Potgieter
Leier Leraar

Tel : +27 12 348 5135

jorrie@lynnwoodrif.co.za

Prof. Johan vd Merwe
Leraar: Koinonia & Bedieninge

Tel: +27 12 348 5135

johanvdm@intekom.co.za

Sanelda Putz
Kantoorbestuurder en Hoof: Finansies

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
finansies@lynnwoodrif.co.za

Johan Scheepers
Beampte Terrein en Fasiliteite
Johan Scheepers

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
jjscheepers@gmail.com

Annelize Meyer
Beampte Bemarking en Kommunkasie

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
kommunikasie@lynnwoodrif.co.za

Marinda Swanepoel
Beampte: Ondersteuning en ontvangs

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
ontvangs@lynnwoodrif.co.za

Liesl Henrico
Aanbiddingsleier

Tel: +27 82 373 5423
E-pos:
lieslduplessis1@gmail.com

Loutjie Meyer
Naweekkoster

Tel: +27 82 457 1172
E-pos:
loutjie.meyer@gmail.com

Esther Mogaladi
Hulpwerker
Chief Zinganie
Hulpwerker
Andries Magalego
Hulpwerker
Linah Matlhobogoane
Hulpwerker

Gemeenteraad Werkgroepe

Erediens

Die werkgroep koördineer al die bedieninge betrokke by 'n erediens om sodoende te verserker dat ons eredienste van hoogstaande gehalte is en 'n oase van hoop skep.

Skakel gerus vir Johann Neveling

Eiendomme

Die werkgroep verseker die instandhouding van kerk-eiendom, terrein en toerusting.
Ons gebruik graag nutsmanne en verleen hulp aan die koster met na-uurse dienste, veral gedurende naweke.

Skakel gerus vir Jan Serfontein

phone+27 79 523 4224

phone+27 74 144 0741

Diensverhouding

Die werkgroep sien toe dat billike arbeidspraktyke gehandhaaf word. Ons gebruik graag kundiges in arbeidsverhoudinge volgens nuutste wetgewing. Die toewyding verlang word deur omstandighede bepaal.

Skakel gerus vir Adv. Riaan Venter

Finansies

Die werkgroep fokus op die doelmatige bestuur van gemeentefondse. Ons wil veral gebruik maak van persone wat inisiatief kan neem met nuwe fondsinsamelingsprojekte. Toewyding hang van die omvang van nuwe / bestaande projekte af.

Skakel gerus vir Albert Grobbelaar

phone+27 82 454 2022

phone+27 82 880 5884

Strategies

Die werkgroep ondersteun die Dagbestuur en Gemeenteraad met strategiese ondersteuning.

Skakel gerus vir Johan Potgieter

phone+27 82 462 2946

Fasiliteerders

Fasiliteerders met spesifieke fokusgroepe of bedieninge, soos geidentifiseer deur die Gemeenteraad, dien saam op die bestuurspan onder leiding van ons leierleraar. Elkeen fokus daarop en is verantwoordelik om toe te sien dat dié fokusgroep of bediening gevestig en uitgebrei word.

Seniorlidmaatbediening - pastoraal

Geestelike versorging van ons seniorlidmate in ons aftree oorde (Protea oord; Willow Haven en Willow Village). Eredienste by die aftree oorde. Voorsitter van die Gemeenteraad Diakonie: Seniors. Skakeling saam met Seniorbediening.

Kontak gerus vir Daléne Flynn

VAT 5

Ons vat 5 deur 5 persone aan 'n "Vat 5 hand" te koppel. Ons maak kontak en hoor hoe dit gaan. Onder Ouderling: VAT 5, Freek Eek, is die fokus van hierdie werkgroep om almal in die gemeente iewers aan iemand te kan "hak".

Kontak gerus vir Averil Potgieter

phone+27 82 550 2808

phone+27 83 456 9138

Familiebediening - Ouer en kinderbediening

Uitbreiding van 'n bediening aan gesinne met voorskoolse- en laerskool kinders. Ondersteun ons leraars in toepaslike erediens aanbieding en kategese vir hierdie fokusgroep. Dien onder toesig van Ouderling Henk Burger, as deel van die familiebediening.

Kontak gerus vir Adri de Jager

Familiebediening - Ouer en tienerbediening

Uitbreiding van 'n bediening aan gesinne met hoërskool kinders. Ondersteun ons leraars in toepaslike erediens aanbieding en kategese vir hierdie fokusgroep. Dien onder toesig van Ouderling Henk Burger, as deel van die familiebediening.

Kontak gerus vir Leon Smit

phone+27 83 604 1185

phone+27 82 489 8848

Gemeenskappe van Hoop

Onder toesig van die Ouderling: Gemeenskap van hoop, Floris van der Walt, is hierdie werkgroep se fokus om ons Gemeenskappe van Hoop model te vestig. Hierdie fokusarea omvat die huidige Sendeling portefeulje (Geloofsoffers), Arbeidsentrum asook Life Skills programme

Kontak gerus vir Salome Madiba

phone+27 82 656 4843