Leraars

Afsprake met leraars
U word hartlik uitgenooi om die kerkkantoor te skakel indien u ‘n huisbesoek of ‘n kantoorbesoek verlang.
Stel ons asseblief ook in kennis as ‘n gesinslid, familielid, vriend of enige lidmaat siek of in die hospitaal is.

Leraars & Personeel

Dr. Jorrie Potgieter
Leier Leraar

Tel : +27 12 348 5135

jorrie@lynnwoodrif.co.za

Prof. Johan vd Merwe
Leraar: Koinonia & Bedieninge

Tel: +27 12 348 5135

johanvdm@intekom.co.za

Dr. Daléne Flynn
Senior lidmaat pastoraal (Aftree oorde)

Tel: +27 82 550 2808
E-pos:
seniors@lynnwoodrif.co.za

Sanelda Putz
Kantoorbestuurder en Hoof: Finansies

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
finansies@lynnwoodrif.co.za

Marinda Swanepoel
Ondersteuningsbeampte

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
ontvangs@lynnwoodrif.co.za

Louis Fourie
Fasiliteitsbeampte

Tel: +27 12 348 5135
E-pos:
logistiek@lynnwoodrif.co.za

Luitje Singery
Skriba

012 348 5135

Epos: skriba@lynnwoodrif.co.za

Liesl Henrico
Aanbiddingsleier

Tel: 012 348 5235

Loutjie Meyer
Naweekkoster

Tel: 012 348 5135

Esther Mogaladi
Algemene assistent
Chief Zingonie
Algemene assistent
Linah Matlhobogoane
Algemene assistent

Gemeenteraad Werkgroepe

Erediens

Die werkgroep koördineer al die bedieninge betrokke by 'n erediens om sodoende te verserker dat ons eredienste van hoogstaande gehalte is en 'n oase van hoop skep.

Ouderling Johann Neveling is die voorsitter van hierdie werkgroep en kan gekontak word deur die kerkkantoor te skakel.

Eiendomme

Die werkgroep verseker die instandhouding van kerk-eiendom, terrein en toerusting. Ons gebruik graag nutsmanne en verleen hulp aan die koster met na-uurse dienste, veral gedurende naweke.

Hester van Rooyen is die voorsitter van hierdie werkgroep en kan gekontak word deur die kerkkantoor te skakel.

Diensverhouding

Die werkgroep sien toe dat billike arbeidspraktyke gehandhaaf word. Ons gebruik graag kundiges in arbeidsverhoudinge volgens nuutste wetgewing. Die toewyding verlang word deur omstandighede bepaal.

Ouderling Riaan Venter is die voorsitter van hierdie werkgroep en kan gekontak word deur die kerkkantoor te skakel.

Finansies

Die werkgroep fokus op die doelmatige bestuur van gemeentefondse. Ons wil veral gebruik maak van persone wat inisiatief kan neem met nuwe fondsinsamelingsprojekte. Toewyding hang van die omvang van nuwe / bestaande projekte af.

Ouderling Albert Grobbelaar is die voorsitter van hierdie werkgroep en kan gekontak word deur die kerkkantoor te skakel

Strategies

Die werkgroep ondersteun die Dagbestuur en Gemeenteraad met strategiese ondersteuning.

Ouderling Johan Potgieter is die voorsitter van hierdie werkgroep en kan gekontak word deur die kerkkantoor te skakel

Fasiliteerders

Fasiliteerders met spesifieke fokusgroepe of bedieninge, soos geidentifiseer deur die Gemeenteraad, dien saam op die bestuurspan onder leiding van ons leierleraar. Elkeen fokus daarop en is verantwoordelik om toe te sien dat dié fokusgroep of bediening gevestig en uitgebrei word.

Seniorlidmaatbediening - pastoraal

Geestelike versorging van ons seniorlidmate in ons aftree oorde (Protea oord; Willow Haven en Willow Village). Eredienste by die aftree oorde. Voorsitter van die Gemeenteraad Diakonie: Seniors. Skakeling saam met Seniorbediening.

Kontak gerus Daléne Flynn.

Koördineerder Bedieninge

Koördinering van bedieninge, ontwikkeling van nuwe bedieninge, belyning met gemeentevisie in ons gemeenskap van hoop

Kontak gerus Hannes de Villiers deur die kerkkantoor te skakel