Ons sendelinge

Wat glo ons oor sending?

Ons getuig van en glo die volgende:

Ons glo in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees.
Ons aanvaar die Bybel as God se geïnspireerde Woord aan ons.
Ons glo dat ons die mandaat het om God se Koninkryk hier op die aarde uit te brei en dat elke christen gelowige dieselfde mandaat het.
Ons glo dat ‘n gemeente missionêr gerig moet wees.
Ons glo dat ons geseën word, sodat ons tot seën kan wees vir ander.
Ons glo dat as ons waarlik in ons doel slaag, ons gemeente en die wêreld baie anders sal lyk!

Meer oor sending by Lynnwoodrif

Ons het tans 7 sendelinge met wie ons in vennootskap is op verskeie maniere. Hierdie 7 egpare/gesinne verteenwoordig Lynnwoodrif in Chad, Spanje en in Suid-Afrika. Die gemeente se fokus is primêr in Suid Afrika gerig om gemeenskappe van hoop, met die sendeling en sy kerk as die sentrum van hoop, te ontwikkel en ondersteun.
Die fokus van sendelinge bly in lyn met die gemeente se visie om mense uit te nooi na God toe. Dit word gedoen deur onder andere kerkplanting, opleiding in verskillende Bybel aspekte, dissipelskap, versorging van kwesbare gemeenskappe, kampe, verhoudingsbou, gebed en nog vele meer.

Ons sendelinge is afhanklik van ons ondersteuning en daarom is geloofsoffers 'n kern deel van ons finansiele bydrae tot hul lewensonderhoud. 'n Geloofsoffer is 'n finansiele bydrae waarin jy die Here vertrou om te voorsien vir 'n bydrae tot ons sendelinge, bo en behalwe jou normale dankoffer bydrae tot die gemeente.